Chat hỗ trợ
Chat ngay
Chuyển phát nhanh EBS
Tư vấn thủ tục Hải quan nhập khẩu2022-07-18T16:56:28+07:00

Tư vấn thủ tục Hải quan Nhập khẩu

Tư vấn thủ tục nhập khẩu: 024.3554 2345 – 0966 88 40 44

305, 2022

Quy trình làm thủ tục Hải quan Nhập khẩu hàng hóa

Quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào từng loại hàng hoá khác nhau doanh nghiệp sẽ cần làm các thủ tục khác nhau. Tuy nhiên, một quy trình cơ bản sẽ bao gồm 9 bước. I. Các bước trong quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu: Tuỳ vào từng loại hàng hoá, hàng hoá thông thường hay đặc biệt, doanh nghiệp sẽ cần làm các thủ tục hải quan khác

604, 2022

Hàng xuất khẩu có điều kiện

Thực hiện theo Phụ lục III, “Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, điều kiện” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương.   PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho

604, 2022

Hàng nhập khẩu có điều kiện

Thực hiện theo Phụ lục III, “Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương.  PHỤ LỤC III   DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho hoạt

604, 2022

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu

Thực hiện theo Phụ lục I, “Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. PHỤ LỤC I  DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi

604, 2022

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Thực hiện theo Phụ lục I, “Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi

Go to Top