Điều khoản và Điều kiện

--- Tóm tắt ---

Các Điều khoản và điều kiện này là bản tóm tắt của các Điều khoản và điều kiện đầy đủ của chúng tôi, được áp dụng cho tất cả hàng hóa vận chuyển, hoặc các quy trình của các dịch vụ khác, bởi EBS. Một bản sao của bản đầy đủ thì luôn có sẵn theo yêu cầu từ văn phòng EBS gần nhất hoặc từ trên trang web EBS.

Bản tóm tắt

“chúng tôi”, “của chúng tôi” và EBS có nghĩa là Công ty TNHH Thương mại EBS Việt Nam cùng các nhân viên và đại lý được ủy quyền của EBS.

“người gửi” và “của người gửi” có nghĩa là người gửi lô hàng hay người gửi;

Khi giao lô hàng cho chúng tôi, người gửi hiển nhiên chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu ra trong phiếu gửi hàng và/hoặc hợp đồng vận chuyển và/hoặc hợp đồng thực hiện các dịch vụ khác nhân danh chính người gửi và/hoặc bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với lô hàng hoặc đối với việc thực hiện các dịch vụ khác, cho dù người gửi có ký hoặc không ký tên lên phiếu gửi hàng của chúng tôi hay không. Các điều khoản và điều kiện cũng được áp dụng cho bao gồm bất kỳ các bên mà chúng tôi sử dụng hay thuê thầu phụ cũng như các nhân viên, giám đốc hay đại lý của chúng tôi để thực hiện việc nhận hàng, vận chuyển hoặc giao lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác của người gửi. Chỉ một trong các nhân viên có thẩm quyền của chúng tôi mới có thể đồng ý với những thay đổi của các điều khoản và điều kiện này bằng văn bản. Khi người gửi giao lô hàng cho chúng tôi với chỉ thị bằng miệng hay bằng văn bản mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ thị như thế.

5.1. Ngoại trừ trường hợp chỉ ra trong Điều 5.2 và 5.3 bên dưới, chúng tôi không vận chuyển hàng hóa, và cũng không thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa, mà theo ý kiến của riêng chúng tôi là hàng hóa nguy hiểm, bao gồm và không giới hạn những hàng hóa được quy định trong hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), các quy định hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế (IATA), mã Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế, Thỏa thuận Châu Âu liên quan đến các quy định vận chuyển quốc tế hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ (ADR) hay bất kỳ các luật lệ trong nước hay quốc tế khác có thể áp dụng cho việc vận chuyển hoặc thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nguy hiểm;

5.2. Tùy theo chúng tôi, chúng tôi có thể chấp nhận vận chuyển một số hàng hóa nguy hiểm, hoặc thực hiện các dịch vụ khác, ở một số quốc gia nếu như người gửi thuộc một trong số những khách hàng trong danh sách được chấp nhận chuyên chở hàng nguy hiểm và được chính chúng tôi xác nhận bằng văn bản trước khi lô hàng của người gửi được thực hiện. Hàng hóa nguy hiểm của người gửi chỉ được chấp nhận nếu người gửi tuân thủ theo các quy định được áp dụng (tham khảo tại Điều 5.1) và các yêu cầu của chúng tôi. Chi tiết về các yêu cầu của chúng tôi cùng với thủ tục nộp đơn cho tình trạng khách hàng được chấp thuận có sẵn tại văn phòng gần nhất của chúng tôi, và chúng tôi sẽ gửi hóa đơn phí phụ trội của hàng hóa nguy hiểm khi chấp nhận lô hàng của người gửi;

5.4. Một số hàng hóa nguy hiểm được miễn từ các yêu cầu của khách hàng đã được phê duyệt trên. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại văn phòng EBS gần nhất của chúng tôi;

Người gửi phải đảm bảo và xác nhận bằng cách điền vào phiếu gửi hàng hay trình lô hàng cho chúng tôi xem để thấy lô hàng của người gửi không có hàng cấm như đã quy định trong Phụ lục 17 ICAO hay các quy định trong nước hay quốc tế khác chi phối việc bảo đảm hàng không. Người gửi phải mô tả đầy đủ nội dung lô hàng trên phiếu gửi hàng, hoặc các tài liệu đính kèm khác, và trách nhiệm cùng với nghĩa vụ của người gửi không được hủy bỏ qua việc cung cấp thông tin này;

5.5. Các lô hàng do chúng tôi vận chuyển hoặc xử lý có thể bị kiểm tra an ninh bao gồm việc sử dụng tia X-quang, phát hiện dấu vết chất nổ và các phương pháp soi chiếu an ninh khác và người gửi chấp nhận rằng lô hàng của mình có thể bị mở ra và nội dung lô hàng của người gửi có thể bị khám xét trong lúc quá cảnh;

5.6. Người gửi tuyên bố đã chuẩn bị lô hàng để chúng tôi vận chuyển, hoặc để thực hiện các dịch vụ khác, tại địa điểm an toàn, sử dụng nhân viên đáng tin cậy do người gửi tuyển dụng, và lô hàng đó được bảo vệ không để có sự can thiệp trái phép trong quá trình chuẩn bị, cất giữ và vận chuyển ngay trước khi chúng tôi chấp nhận vận chuyển lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác;

5.7. Chúng tôi không chấp nhận các lô hàng có chứa các mặt hàng bị cấm;

5.8. Chúng tôi có thể bị yêu cầu chia sẻ thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân về lô hàng của người gửi với quyền vận chuyển đến nước đến hoặc quyền trung chuyển cho hải quan và/hoặc cho các lý do an ninh.

6.1. Người gửi chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ tất cả các luật kiểm soát xuất khẩu được áp dụng, bao gồm và không giới hạn các quy tắc và điều lệ cấm thương mại trái phép trong quân sự và các hàng hoá chiến lược và dịch vụ, cũng như các giao dịch tài chính hoặc thương mại do cá nhân và người có quyền đứng tên tại quốc gia đến, từ, thông qua hoặc mọi nơi mà lô hàng của người gửi có thể được vận chuyển, hoặc các quy tắc và điều lệ bị áp dụng theo công nghệ, thông tin, và các hàng hóa có thể được vận chuyển đến, từ, thông qua hoặc tại bất cứ quốc gia nào mà lô hàng của người gửi có thể được vận chuyển;

6.2. Người gửi cũng đảm bảo sẽ không ủy quyền bất kỳ lô hàng nào cho chúng tôi nếu người gửi hay bất kỳ bên nào có liên quan đến lô hàng được liệt kê trong chương trình trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, các chương trình được khu vực và quốc gia thực hiện và/hoặc bổ sung, cũng như các bên được liệt kê trong quy định về các biện pháp tự quản;

6.3. Người gửi đồng ý để lô hàng được kiểm soát theo quy định trước khi xuất khẩu, và cung cấp cho chúng tôi thông tin và tất cả các tài liệu cần thiết để thực hiện theo chế độ quy định;

6.4. Người gửi chịu chi phí cho giấy phép xuất nhập khẩu hoặc đồng ý các yêu cầu vận chuyển, cung cấp bất cứ chứng từ và giấy phép được yêu cầu, và đảm bảo người nhận hàng được cấp phép theo quy định của nơi xuất xứ, nơi đến và bất kỳ (các) quốc gia nào có thẩm quyền đối với hàng hóa;

6.5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với người gửi hoặc với bất kỳ người nào khác đối với hành vi không tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu, xử phạt, các biện pháp hạn chế và cấm vận.

Người gửi đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ bao gồm cả hải quan và an ninh có thể mở và kiểm tra lô hàng của bạn bất cứ lúc nào.

9.1. Người gửi chỉ định chúng tôi là đại lý của người gửi chỉ cho mục đích làm thủ tục để đưa hàng ra vào hải quan. Nếu chúng tôi có ký hợp đồng thầu phụ làm công việc này, người gửi xác nhận rằng chúng tôi là người nhận lô hàng với mục đích chỉ định môi giới hải quan để thực hiện việc thông quan và khai hải quan. Nếu bất kỳ cơ quan hải quan nào yêu cầu thêm chứng từ với mục đích xác nhận việc khai hàng xuất nhập khẩu hay tình trạng thông quan của chúng tôi, người gửi có trách nhiệm cung cấp chứng từ được yêu cầu với chi phí do người gửi chịu;

9.2. Người gửi xác nhận rằng mọi tờ khai và thông tin mà người gửi cung cấp liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa là thật và chính xác. Người gửi thừa nhận rằng trong trường hợp người gửi kê khai không thật hay không trung thực về lô hàng hay bất cứ nội dung nào của lô hàng, người gửi phải chịu rủi ro cho việc đòi bồi thường dân sự và/hay khởi tố hình sự mà các hình phạt cho những việc này bao gồm hàng của người gởi bị mất đi hoặc bị bán đi. Chúng tôi có thể tự nguyện hỗ trợ người gửi trong việc hoàn tất các thủ tục hải quan và thủ tục khác theo yêu cầu tới một mức độ nào đó và người gửi sẽ tự chịu rủi ro cho việc hỗ trợ đó. Người gửi đồng ý bồi thường cho chúng tôi và tránh không để cho chúng tôi bị buộc bồi thường phát sinh do thông tin người gửi cung cấp cho chúng tôi và bất kỳ chi phí nào mà chúng tôi sẽ gánh chịu liên quan đến vấn đề này, và thanh toán bất kỳ chi phí hành chánh mà chúng tôi có thể tính cho người gửi khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại điều này;

9.3. Bất kỳ các loại thuế hải quan, các khoản thuế (bao gồm nhưng không giới hạn thuế VAT nếu áp dụng), khoản tiền phạt, phí lưu kho hay các khoản chi phí nào khác mà chúng tôi gánh chịu do kết quả các hành vi của hải quan hay các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước khác hay người gửi và/hay người nhận của người gửi không cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ và/hay không nhận được các loại giấy phép được yêu cầu sẽ được tính phí cho người gửi hay người nhận lô hàng. Trong trường hợp chúng tôi quyết định tính phí người nhận và người nhận từ chối thanh toán chi phí phát sinh, người gửi đồng ý thanh toán chi phí đó cho chúng tôi cùng với chi phí hành chánh có liên quan cũng như bất kỳ chi phí phát sinh thêm mà chúng tôi sẽ chịu. Khi nhận được yêu cầu đầu tiên của chúng tôi, người gửi sẽ cung cấp một giấy bảo lãnh thích hợp cho bất kỳ các khoản thuế hải quan, các khoản thuế, các khoản tiền phạt, phí lưu kho hay bất kỳ các chi phí nào khác được nêu tại điều này;

9.4. Chúng tôi sẽ nỗ lực tiến hành mọi thủ tục thông quan cho lô hàng của người gửi nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc chậm trễ, mất mát hay thiệt hại nào gây ra do sự can thiệp của các nhân viên hải quan hay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Trong trường hợp chúng tôi không thể hoàn tất việc giao hàng vì bất cứ lý do gì chúng tôi sẽ cố gắng để lại một thông báo trên địa chỉ của người nhận ghi rõ đã cố gắng giao hàng và nơi gửi hàng. Nếu vẫn không giao được hàng trong lần thứ hai, hay người nhận từ chối nhận hàng, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với người gửi và xác nhận hành động phù hợp kế tiếp. Người gửi đồng ý trả cho chúng tôi bất kỳ chi phí mà chúng tôi phải chịu trong giao nhận, xử lý hoặc gửi trả lại lô hàng và cước phí (nếu có) để thực hiện nỗ lực thứ ba hoặc nhiều hơn và cho sự xác nhận của hành động phù hợp kế tiếp. Nếu chúng tôi không nhận được hướng dẫn của người gửi hoặc người nhận trong một khoảng thời gian hợp lý sau nỗ lực giao hàng lần thứ hai, thì người gửi chấp nhận rằng chúng tôi có thể phá hủy hoặc bán nội dung của lô hàng mà không có bất cứ trách nhiệm nào đối với với người gửi.

Người gửi đảm bảo, tuyên bố và cam kết với chúng tôi rằng:

12.1. Các nội dung của lô hàng (bao gồm và không giới hạn trọng lượng và số lượng mặt hàng) đã được mô tả chính xác trên phiếu gửi hàng của chúng tôi, đã được dán nhãn đúng và nhãn hoặc nhãn đã được cố định an toàn bởi người gửi ở một vị trí nổi bật trên bề mặt ngoài của lô hàng để chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng;

12.2. Chi tiết liên lạc của người nhận hàng đã được viết vào đầy đủ, chính xác và rõ ràng trên phiếu gửi hàng của chúng tôi và trên một nhãn địa chỉ được cố định an toàn bởi người gửi ở một vị trí nổi bật trên bề mặt ngoài của lô hàng để chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng;

12.3. Nội dung của lô hàng đã được chuẩn bị và đóng gói một cách an toàn và cẩn thận bởi người gửi để bảo vệ chống lại những rủi ro thông thường trong quá trình chuyên chở, hoặc để thực hiện các dịch vụ khác, bao gồm bất kỳ việc sắp xếp và/hoặc xử lý có liên quan;

12.4. Người gửi đã khai chính xác trọng lượng của lô hàng và sẽ cung cấp bất kỳ thiết bị đặc biệt chúng tôi có thể cần để tải hoặc dỡ lô hàng lên hoặc ra khỏi phương tiện của chúng tôi;

12.5. Người gửi đã cố định một cách an toàn nhãn hàng có trọng lượng nặng ở một vị trí nổi bật trên bề mặt ngoài của lô hàng để chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đối với bất kỳ hàng hóa có trọng lượng 30 kg hoặc hơn;

12.6. Nội dung của lô hàng không bị giới hạn bởi IATA, ICAO, IMDG hay ADR và không phải là các mặt hàng bị cấm, và người gửi cũng như người nhận không phải là người hoặc tổ chức mà chúng tôi hoặc người gửi không thể giao dịch hợp pháp theo luật hoặc bất cứ quy định được áp dụng;

Người gửi đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi tránh khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có thể chịu ảnh hưởng hoặc bất cứ chi phí, thiệt hại hoặc phí tổn, bao gồm chi phí pháp lý chúng tôi phải chịu với người gửi hoặc với bất cứ một ai khác phát sinh ngoài người gửi vi phạm những đảm bảo, tuyên bố và cam kết đó, thậm chí nếu chúng tôi vô tình chấp nhận một lô hàng trái với nghĩa vụ của người gửi.

13.1. Căn cứ theo quy định tại Điều 14 dưới đây, chúng tôi giới hạn trách nhiệm phải chịu về bất kỳ mất mát, hư hỏng hay sự chậm trễ của bất cứ phần nào hay toàn bộ lô hàng của người gửi phát sinh từ việc vận chuyển như sau:

13.1.1. Nếu việc vận chuyển lô hàng của người gửi toàn bộ hoặc chỉ một phần bằng đường hàng không và liên quan đến nơi đến cuối cùng hay trạm dừng thuộc một nước ngoài nước gửi hàng, luật áp dụng bắt buộc sẽ là Công ước Warsaw 1929, hoặc Công ước Warsaw được tu chỉnh bởi Nghị định thư La Haye 1955 và/hoặc Nghị định thư Montreal số 4 (1975), hoặc Công ước Montreal (1999) tùy theo phải áp dụng văn bản nào cho phù hợp. Các điều ước quốc tế này điều chỉnh và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với những mất mát, hư hỏng, chậm trễ xảy ra cho hàng gửi đến 19 SDR trên mỗi kí lô

13.1.2. Nếu chúng tôi vận chuyển hàng gửi của người gửi bằng đường bộ trong phạm vi một nước, đến một nước hay xuất phát từ một nước là thành viên ký kết Công ước về Hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường bộ 1956 (CMR) thì trách nhiệm của chúng tôi đối với những mất mát hay hư hỏng xảy ra cho lô hàng sẽ được điều chỉnh bởi Công ước CMR này, theo đó trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn đến 8,33 SDR trên mỗi kí lô. Trong trường hợp có sự chậm trễ của hàng gửi đến mà người gửi chứng minh được là có thiệt hại xảy ra cho mình, trách nhiệm của chúng tôi là chỉ hoàn trả tiền cước vận chuyển mà người gửi đã thanh toán cho việc vận chuyển toàn bộ hoặc một phần hàng gửi đi bị chậm trễ;

13.1.3. Nếu chúng tôi vận chuyển hàng gửi bằng đường bộ trong phạm vi một nước không phải là thành viên của CMR hoặc giữa hai quốc gia không phải là thành viên của CMR, trách nhiệm của chúng tôi đối với những mất mát hay hư hỏng xảy ra cho lô hàng sẽ được điều chỉnh bởi Công ước CMR và theo đó trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn đến 8,33 SDR trên mỗi kí lô. Trong trường hợp có sự chậm trễ của hàng gửi đến mà người gửi chứng minh được là có thiệt hại xảy ra cho mình, trách nhiệm của chúng tôi là chỉ hoàn trả tiền cước vận chuyển mà người gửi đã thanh toán cho việc vận chuyển toàn bộ hoặc một phần hàng gửi đi bị chậm trễ;

13.1.4. Nếu các Điều 13.1.1 – 13.1.3 nêu trên không được áp dụng, và nếu chúng tôi có trách nhiệm với người gửi vì bất kỳ lý do gì liên quan đến dịch vụ vận chuyển của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn việc vi phạm hợp đồng, sự cẩu thả, hành vi cố ý hay vô ý, trách nhiệm của chúng tôi đối với người gửi do làm thiệt hại, mất mát, gởi nhầm địa chỉ hoặc không giao toàn bộ hoặc một phần lô hàng của người gửi luôn luôn giới hạn ở mức thấp hơn giá thị trường của lô hàng tại thời điểm vận chuyển hoặc của thấp hơn chi phí sữa chữa toàn bộ hoặc một phần lô hàng bị thiệt hại, với mức trần trong mỗi trường hợp không được vượt quá 17 Euro/kílô với mức tối đa cho mỗi chuyến hàng là 10.000 Euro. Trong trường hợp có sự chậm trễ của hàng gửi đến mà người gửi chứng minh được là có thiệt hại xảy ra cho mình, trách nhiệm của chúng tôi là chỉ hoàn trả tiền cước vận chuyển mà người gửi đã thanh toán cho việc vận chuyển toàn bộ hoặc một phần hàng gửi đi bị chậm trễ;

13.2. Căn cứ theo quy định tại Điều 14 dưới đây, nếu chúng tôi có trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ khác vì bất kỳ lý do gì, bao gồm và không giới hạn việc vi phạm hợp đồng, sự cẩu thả, hành vi cố ý hay vô ý, trách nhiệm của chúng tôi đối với người gửi luôn luôn giới hạn ở mức 10.000 Euro cho mỗi sự kiện hoặc hàng loạt sự kiện với một và cùng một nguyên nhân thiệt hại hoặc, trong trường hợp thiệt hại hoặc mất mát đối với lô hàng, ở mức thấp hơn giá thị trường của lô hàng hoặc thấp hơn chi phí sữa chữa toàn bộ hoặc một phần lô hàng bị thiệt hại, với mức trần trong mọi trường hợp không được vượt quá 3,40 Euro/kílô với mức tối đa là 10.000 Euro cho mỗi sự kiện hoặc hàng loạt sự kiện có liên quan.

14.1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về mất thu nhập, thua lỗ, mất thị trường, mất danh tiếng, mất khách hàng, mất quyền sử dụng, mất cơ hội, dù cho chúng tôi có biết việc phát sinh những thiệt hại hay mất mát đó, hay đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay là hậu quả của nguyên nhân nào hay mất mát phát sinh dù bằng cách nào bao gồm và không giới hạn việc vi phạm hợp đồng, sự cẩu thả, hành vi cố ý hay vô ý.

14.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu chúng tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đối với người gửi như là kết quả của:

14.2.1. Những tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (không giới hạn đối với):

  • thiên tai bao gồm động đất, gió xoáy, bão các loại, lũ lụt, lốc xoáy, hoả hoạn, bệnh tật, sương mù, tuyết hoặc sương giá;
  • sự kiện bất khả kháng bao gồm (và không giới hạn) chiến tranh, tai nạn, những hành vi của nước thù địch, đình công, lệnh cấm vận, những hiểm họa từ không khí, các tranh chấp ở nước sở tại hay các cuộc bạo động của dân chúng;
  • những trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông đường hàng không hay đường bộ trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương và những trục trặc cơ học xảy ra cho các phương tiện vận chuyển hay máy móc;
  • những khuyết tật tiềm ẩn hay thiếu sót vốn có của hàng hoá gửi đi;
  • những hành vi tội phạm của các bên thứ ba, như trộm cắp và cố ý đốt nhà.

14.2.2. Những hành vi hay thiếu sót của người gửi hay của bên thứ ba như:

  • người gửi vi phạm (hay bất kỳ bên nào khác đòi quyền lợi đối với hàng gửi khiến người gửi vi phạm) nghĩa vụ của mình theo quy định của những điều khoản và điều kiện này và cụ thể là những bảo đảm nêu ra tại Điều 12;
  • một hành vi hay sự chểnh mảng của bất kỳ viên chức nào trong ngành hải quan, hàng không, sân bay hay nhà nước.

14.2.3. nội dung hàng gửi có chứa bất kỳ món đồ nào thuộc loại hàng cấm dù là do nhầm lẫn chúng tôi có thể đã chấp nhận chuyến hàng đó.

14.2.4. Chúng tôi từ chối thực hiện bất kì khoản thanh toán bất hợp pháp nào thay cho người gửi.

14.3. Chúng tôi không phải là nhà vận chuyển bình thường và không chấp nhận từ người gửi bất kỳ trách nhiệm nào của một nhà vận chuyển bình thường.

17.1. Người gửi có thể mua dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù hàng hóa (không bao gồm chứng từ) bằng cách điền thông tin trị giá hàng hóa trên không vận đơn. Trị giá này vượt mức giới hạn tại Điều 13 và có mức tối đa là 25,000 EUR/lô hàng. Tất cả các ô liên quan trên không vận đơn phải được khai báo đầy đủ và thanh toán phí dịch vụ. Mức đền bù trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa có thể bằng với giá trị khai báo trên. Dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù hàng hóa không dành cho đá quý, kim loại quý, máy tính xách tay, màn hình plasma và LCD, đồ trang sức, tiền bạc, thủy tinh, gốm sứ, đồ nghệ thuật, cổ vật, chứng từ (ngoại trừ chi phí làm lại chứng từ được nêu trong Điều 17.2 bên dưới) hoặc bất bất cứ hàng hóa có chứa hình ảnh hoặc dữ liệu. Trong trường hợp quý khách muốn gửi các mặt hàng này, chúng tôi đề nghị quý khách tự thu xếp bảo hiểm.

17.2. Quý khách có thể chọn dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù chứng từ bằng cách điền vào các ô liên quan trên không vận đơn và trả phí dịch vụ, trách nhiệm đền bù giới hạn cho việc bổ sung, tái phát hành, tái bản, chi phí in ấn lại (bao gồm chi phí làm lại tài liệu (như giấy) và các chi phí lao động hợp lý). Mức đền bù trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng chứng từ có thể lên đến tối đa 500 EUR/lô hàng. Dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù chứng từ chỉ áp dụng đối với những khu vực hoặc chi nhánh của EBS có cung cấp dịch vụ này và được nêu rõ trên website.

17.3. Dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù hàng hóa nêu tại Điều 17 (i) không bao gồm đền bù do hậu quả của việc mất mát gây ra (xem Điều 13.1) hoặc chậm trễ hay mất mát do việc vi phạm nghĩa vụ theo các điều kiện và điều khoản, (ii) không dành cho các dịch vụ không-vận chuyển và (iii) không áp dụng cho một số quốc gia bị giới hạn. Danh sách của các quốc gia, và/hoặc để có được thông tin chi tiết về điều kiện của dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù hàng hóa, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc tham khảo website của EBS tại chi nhánh hoặc khu vực nhận vận chuyển hàng của quý khách.

Nếu người gửi muốn đòi bồi thường cho lô hàng gửi bị mất mát, hư hỏng hay bị chậm trễ, người gửi phải tuân thủ với quy ước thông thường nào có thể áp dụng và phải làm đúng trình tự thủ tục dưới đây:

19.1. Người gửi phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản về những mất mát, hư hỏng hay chậm trễ trong vòng 21 ngày (i) sau khi giao hàng, (ii) kể từ ngày lô hàng gửi lẽ ra đã được giao hoặc (iii) kể từ ngày người gửi hẳn là đã nhận biết về những mất mát, hư hỏng hay chậm trễ đó nếu yêu cầu bồi thường liên quan đến các dịch vụ khác.

19.2. Người gửi phải gửi cho chúng tôi văn bản yêu cầu bồi thường bằng cách gửi tất cả những thông tin liên quan đến lô hàng gửi và/hoặc mất mát, hư hỏng hay chậm trễ mà người gửi đã phải chịu trong vòng 21 ngày sau đó.

19.3. Chúng tôi không có nghĩa vụ thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào trước khi người gửi thanh toán cước phí và người gửi cũng không có quyền cấn trừ vào cước phí đó;

19.4. Chúng tôi sẽ cho rằng lô hàng gửi đã được giao trong tình trạng tốt trừ khi người nhận đã ghi chú bất kỳ thiệt hại nào trên sổ giao nhận hàng khi người nhận ký nhận lô hàng. Để chúng tôi có cơ sở xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại, người gửi phải tạo điều kiện cho chúng tôi kiểm tra hàng hoá và bao bì ban đầu;

19.5. Trừ khi Công ước và/hoặc luật pháp có quy định khác, quyền đòi bồi thường thiệt hại của người gửi sẽ được hủy bỏ trừ khi một bên khởi kiện ra toà án trong thời hạn 1 năm kể từ ngày giao hàng gửi hoặc kể từ ngày lô hàng gửi đáng lẽ đã được giao hoặc từ ngày chấm dứt việc vận chuyển, hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày người gửi hẳn là đã nhận biết về những mất mát, hư hỏng hay chậm trễ đó nếu yêu cầu bồi thường liên quan đến các dịch vụ khác;

19.6. Trong trường hợp chúng tôi chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu bồi thường của người gửi, người gửi phải cam đoan với chúng tôi rằng bên bảo hiểm hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có quyền lợi đối với lô hàng gửi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục hoặc giảm nhẹ nào mà bên đó được phép bằng nguyên tắc thế quyền hoặc bằng cách khác;

19.7. Lô hàng chỉ được xem là đã thất lạc tối thiểu 30 ngày sau tính từ ngày người gửi thông báo cho chúng tôi biết về việc chưa giao hàng. Chúng tôi có thể thỏa thuận với người gửi bằng văn bản để giảm thời hạn này.

20.1. Người gửi đồng ý thanh toán cước phí (bao gồm các khoản phụ phí) cho việc vận chuyển lô hàng giữa các địa điểm định định rõ trên phiếu gửi hàng/hợp đồng vận chuyển, hoặc thực hiện các dịch vụ khác bởi chúng tôi, cùng với bất kỳ khoản thuế giá trị gia tăng nào theo đó trong vòng 7 ngày kể từ ngày chúng tôi phát hóa đơn mà không khấu trừ, giảm trừ, phản tố hoặc khiếu kiện.

20.2. Người gửi từ bỏ tất cả các quyền phản đối hoá đơn của chúng tôi gửi đến nếu không khiếu nại về hóa đơn đó bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ghi trên hoá đơn.

20.3. Cước vận chuyển của chúng tôi được tính theo những mức giá áp dụng cho lô hàng của người gửi căn cứ theo bảng giá hiện hành của chúng tôi hoặc trong hợp đồng liên quan. Bảng giá hiện tại của chúng tôi có sẵn theo yêu cầu từ bất kỳ văn phòng của chúng tôi ở tại quốc gia lô hàng được lập hoá đơn.

20.4. Chúng tôi tính phí cho trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích của lô hàng tùy theo trọng lượng nào cao hơn và trọng lượng thể tích được tính toán phù hợp với phương trình chuyển đổi thể tích quy định trong bảng giá của chúng tôi. Chúng tôi có thể kiểm tra trọng lượng và/hoặc khối lượng và/hoặc số lượng mặt hàng trong lô hàng gửi, và nếu chúng tôi phát hiện có bất kỳ sự khác biệt nào giữa trọng lượng và/hoặc khối lượng và/hoặc số lượng mặt hàng đã được kê khai, người gửi phải đồng ý rằng trọng lượng và/hoặc khối lượng và/hoặc số lượng mặt hàng được chúng tôi xác định trong lô hàng gửi có thể được sử dụng nhằm đáp ứng mục đích tính cước của chúng tôi.

20.5. Tất cả các khoản thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng và các khoản phí khác áp dụng cho lô hàng gửi ở nước nhận hàng đương nhiên sẽ do người nhận thanh toán cho chúng tôi khi giao hàng, và nếu người nhận từ chối thanh toán thì người gửi đồng ý thanh toán toàn bộ các khoản đó trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày chúng tôi thông báo người nhận không thanh toán.

20.6. Người gửi đồng ý rằng chúng tôi có thể tính lãi trên tất cả các hoá đơn không thanh toán trong thời hạn 7 ngày tính từ ngày ghi trên hoá đơn với lãi suất 6% trên lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Người gửi đồng ý thanh toán cho chúng tôi các phí tổn hợp lý và chấp nhận được trong việc thu hồi các hoá đơn chưa thanh toán trong thời hạn 7 ngày tính từ ngày ghi trên hoá đơn.

Trừ khi được quy định bởi các quy ước đang áp dụng, những tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan đến hợp đồng vận chuyển này sẽ được giải quyết bởi luật pháp và toà án của nước nơi có chi nhánh hay công ty liên kết của EBS nhận lô hàng để vận chuyển hoặc để thực hiện các dịch vụ khác.

Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon